ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Food Distribution to Road side Destitutes on 25th December @ 12 Noon

Dear All,

On 25th Dec,2011 we distributed 20 rice packets to the Road side destitute at Ameerpet & Begumpet  underANNAM PARABRAMHAM PROJECT”.

We started at 1pm and went to Begumpet Railway station and distributed rice packets to the destitute.

My special thanks to the Badra, Surendra and Manohar who made this event a grand success.

Our heartfull thanks to Ms. K. Kalyani (who sponsored this month total amount).
God bless her and her family members with lots of Hapiness, Health and welath

The following are the distribution details.
Distribution Details:

Distribution
Amount
Rice,curd,rasam,curry(20pack*20rs)
400
Total
400

Participants
Veera Bhadra
Surendra
Manohar
Umasankar

Thank you,

Umasankar
Secretary,
ASWA.
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting