ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, October 15, 2010

Women and Child Welfare Department Official website

http://wcd.nic.in/schemes.htm


SCHEMES
Please Write , Online Registration Number of Planning Commission, NGo Portal on the topof application before submitting the proposal
Common Schemes
Food and Nutrition  Scheme
Other  Scheme

  2010-2011
  2009-2010
    2008-2009
2007-2008
                       -  2006-2007
                       -  2005-2006
                       -  2004-2005
                       -  2003-2004

2006-2007
2005-2006
2004-2005


Love all - Serve all
"Amma" Srinivas
9177999263/9000199263
http://aswa.tk/
http://ammasrinivas4u.blogspot.com/

నేను మనిషిని  ప్రేమిస్తాను..నేను మనిషిని నమ్ముతాను..నేను సాటిమనిషికి చేతనైన సాయం చేస్తాను..ఎందుకంటే నేను మనిషిని అనే ఒక చిన్న స్వార్ధం