ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, October 13, 2010

Surplus Medicines Distributed at Sivananda Rehabilitation Center

Hi Friends,

Our Member Mr.P.V.N.Hari Krishna (Capital IQ) has collected nearly 10 boxes of General medicines (for Pains, Cold, Cough and Fever) and handed over the same to me for donating these to any Orphanage Home or in any other needy place. Thanks for his Kind Concern and donation. He collected the surplus medicines from a medical camp organized at his native place by his friends.  
Sri Valli and Prabha has visited Sivananda Rehabiliation center, kukatpalli, Hyderabad and donated the same to them for proper utilization on 04.10.10. Thanks for their efforts in delivering the same for a needy place.

Love all-Serve all
AMMA Srinivas