ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, October 12, 2010

Fw: Blood donors helpline


---------- Forwarded message ----------
From: Surya Prakash Alluri <surya_acs@yahoo.com>
Date: Tue, Oct 12, 2010 at 10:49 AM
Dear friends
             We are happy to say that the manavata  helpline 9966673111 for blood requirements is atomized and from now onwards, you will be getting the donar details directly through the sms's. If you are intrested to donate the blood, Please register in this URL http://manavata.net/index.php?option=com_user&task=register


thanks & regards
Surya Prakash Alluri
Donate blood and save lives