ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, October 12, 2010

BRF Visit report.

Hi, All

Last Sunday (03/10/2010), we have visited Bala Rakshak Foundation; we have reached BRF at around 11.15 AM. Recently BRF has shifted to new location, which is nearer to the old location. We had a chat with Ajay regarding daily activities of children.
We heard positive words from Ajay, at the same time we asked about Moulali, who was admitted by AMMA. Ajay replied that he has recently given warning for his improper behavior; at last Moulali gave assurance for not doing any improper activity which would impact negatively on remaining children behavior.  

Later we played some games with children, enjoyed a lot; finally we handed over a Fan to Ajay, which was donated by our active volunteer Mr. Ranganath. We returned at around 12.30 PM

Participants,

SriValli,
Prabha,
Veerabhadran.

Thanks,
K. Veerabhadran.