ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, October 15, 2010

Fwd: Monthly Visit


Dear all,

As a part of monthly visit we are planning to go VIVEKANANDA OLDAGE HOME, MADINAGUDA. We need to start here at S.R.Nagar bus stop by sharp 9.00 am. Interested people can join with us or else they can come directly to home by sharp 10.00 am.

Ineterested people can contact the following:
Srikanth - 9000101177Thanks & Regards,
M.N.R.R.V.Srikanth.
Love all-Serve all