ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, October 12, 2010

Re: BRF Visit report.

Thanks for your Update Bhadra.....

And our Special Thanks to Mr.Ranganath for his kind donation of FAN to the needy Home &

My appreciations to Srivalli, Bhadra and Prabha for planning the visit and doing the remaining formalities in handing over the FAN to needy place....

Nice efforts volunteers.....Keep it up...

Love all-Serve all
AMMA Srinivas

On Tue, Oct 12, 2010 at 9:49 AM, jagadish kasina <jaggu.2k7@gmail.com> wrote:
Hi, All

 

Last Sunday (03/10/2010), we have visited Bala Rakshak Foundation; we have reached BRF at around 11.15 AM. Recently BRF has shifted to new location, which is nearer to the old location. We had a chat with Ajay regarding daily activities of children.

We heard positive words from Ajay, at the same time we asked about Moulali, who was admitted by AMMA. Ajay replied that he has recently given warning for his improper behavior; at last Moulali gave assurance for not doing any improper activity which would impact negatively on remaining children behavior.  

 

Later we played some games with children, enjoyed a lot; finally we handed over a Fan to Ajay, which was donated by our active volunteer Mr. Ranganath. We returned at around 12.30 PM

 

Participants,

 

SriValli,

Prabha,

Veerabhadran.

 

Thanks,

K. Veerabhadran.
--
Love all - Serve all

"Amma" Srinivas
9177999263/9000199263
http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/
http://ammasrinivas4u.blogspot.com/

నేను మనిషిని  ప్రేమిస్తాను..నేను మనిషిని నమ్ముతాను..నేను సాటిమనిషికి చేతనైన సాయం చేస్తాను..ఎందుకంటే నేను మనిషిని అనే ఒక చిన్న స్వార్ధం