ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, August 29, 2021

Parents Meeting at CHDC

 Yesterday, 28th August, 2021 Saturday from 11am to 12noon we conducted *Parents Meeting* at our Children Learning Center, Shadnagar (#clcaswa).


Around *15 parents attended and expressed their happiness reg their children progress and for our efforts to engage the children even in the pandemic.* They also appreciated Lokeswari's  teaching and relationship with children and community.


They also requested us to *continue the CLC inspite of schools opening* from 1st September. We decided to run the center after the school hours (4.30 to 6.30pm).


*We discussed each child progress with their parents.* We are happy for their participation, interest and healthy discussions. 


We also discussed *unity among themselves, focus on children, possible skill development for the mothers etc.,*


*Haritha, Sreenivas and Lokeswari* participated from ASWA


#ammaaswa

#clcaswa


Team ASWA

www.aswa4u.org

Fb.com/ammaaswa