ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, September 26, 2021

ASWA 39th Blood Donation Camp

*ASWA 39th Blood Donation Camp Successfully Completed*
1️⃣3️⃣0️⃣ Members Participated &
 8️⃣8️⃣ Members Donated Blood. 😃
Thank you so much to All Volunteers and Donors. 💐

Team Save Life

ASWA