ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, September 02, 2020

ఈ రోజు మీకోసం ఒక చిన్న ఆట....

 ఈ రోజు మీకోసం ఒక చిన్న ఆట....


 లైబ్రరీ / పుస్తకాలను మీ పిల్లలకు పరిచయం చేసే సులభమైన ఆట ఈ లింక్ లో చూడండి

 

#aswaparenting

#aswalibraries

www.aswa4u.org