ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, January 09, 2019

Career Guidance Session on 07.01.2019 at ZPHS Kista Reddy Pet, Hyd

ZPHS KISTAREDDYPET
Kistareddypet, Hyderabad, Telangana 502319


Hi Friends,

Saturday 07/01/2019,we conducted career guidance session at *ZPHS KISTAREDDYPET*, near Bheeram guda,HYD

Participants:  Adi, Ramadevi, Janma NGO
*Special thanks to Janma team*

Total students benfitted:  60

Thanks,
Team ASWA.