ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 11, 2019

Clothes Distribution at Primary School on 08.01.2019

Hi all,

On the occasion of birthday of Shri Peri Reddy sir (colleague of our volunteer shri Venkateswara Reddy sir), Venkateshwara Reddy sir and family distributed 75 pairs of dresses and sweets in Kanya gurukul high school and GBE school  on 8/1/2019.

I want to thank Sri. Venkateshwara Reddy sir and family for distributing Dresses and sweets in both the schools.

Volunteers participated :

1. Ch.Rajani Garu with her two sons Sai , Sumanth and
2.  Venkateswara Reddy Garu

For more details please contact me on 8885290990.

Thanks,
Dhanesh.