ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 11, 2019

Weekly Primary School Session on 07.01.2019

Hi all,  on 7/1/2018 we have successfully completed our 20th regular weekly session at Kanya gurukul high school from 9am to 11:30am & 8th regular weekly session at GBE school.

Please find the highlights of the session :

@ Kanya gurukul high school: 

1. Session started with a prayer.

2. Taken attendance and seating arrangement.

3. Checking of home work and revision of previous session.

4.  Explained other G.K topics and question & answer session.

5. Allotment of sankranti holidays task.

6. Explained one story about work life balance.

---------------------------------------

@ GBE school:

1. Seating arrangement and revision of previous class.

2. Told them to write achulu,  hallulu and corrected their mistakes.

3. Allotment of sankranti holidays task.

4. Explained about project work.

I want to thank all the volunteers and teachers for their support and making this event a great success.

Volunteers participated:

1. Janaki vani madam.
2. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.

Thanks,
Dhanesh.