ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, January 09, 2019

Career Guidance Sesions at Cherukupalli Mandal, Guntur Dist on 05.01.2109

Hi Friends,

Yesterday(05/01/2019), we conduted career guidance session at *Cherukupalli Mandalam, Guntur district..*

Session 1:
Gullapally and Cherukupalli schools students  participated.
Students :230+

Session 2: Rajolu ZPH School
Students : 40+

Session 3:Ilavaram ZPH School
Students :120+

Session 4: Bhattiprolu High school
Students : 50+

Valounteers :
GVM Prabhakar,Rajesh,Krishnamurthi,
Gopi, Chalapthi and Chakry

*Feeling happy with yesterday sessions we reached total1200+ students in Guntur..*

Thanks all,
Team ASWA Vikas.