ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, May 30, 2018

Sri Keerthana Foundation at lb nagar on 27.5.2018

Hi all,

With all your support today i.e 27-05-2018 we have successfully completed oldage home visit in sri Keerthana foundation at lb nagar , hasthinapuram
Total Volunteers  participated *8* Members .

The home has *80* old age and mentally challenged peoples.

It was a awesome feeling to spend time with them and they felt very happy

We distributed fruits,biscuits and money for lunch

Thank for all volunteers 
Mani Kumar
Anil Chintala
Savithri Santhosh
Sravani
Kishore
Chaitanaya
Jalajakshi Eluri
Phani

ASWA appreciating you and Say's great thankful to success this eventShare & Care Team   .co.in