ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, May 30, 2018

Register here to become a Blood Donor

Atmosphere is filled with huge amount of heat🔥and blood in blood banks are empty👎🏻💉

*We optimistic people need to show our positive attitude*😇 by sharing blood to needy in emergency cases🚑

*Lets put a step forward👣 to help our friends👬*

Kindly respond for our emergency blood requests🚑Appreciate your cooperation👏🏻

*Interested Blood Donors please fill this form*
https://goo.gl/forms/cA42Ka7foqLUzHrn1


Thanks
Team Save life
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in