ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, May 30, 2018

Fruits distribution at Koti Maternity Hospital, Hyderabad

Hi All,

We have successfully completed Fruits Distribution at Govt Maternity Hospital, koti.

*With our fruits distribution 180 members are benefited.* *We distributed 3 pomegranate fruits to each patient to habituate healthy food.*

 *Volunteers Participated:*

Dhanesh & Sneha,
Sumalatha,
Meena,
Sahithi,
Hima Bindu,
Parameswar

Thanks to all the donors and volunteers who are the reason for successfulness of activity.

Special thanks to sahithi and her friends. Every month she pickup new volunteers.

Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN