ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, May 30, 2018

POSSIBLE FINANCIAL HELP to our NOBLE DEED


*It's time to extend your POSSIBLE FINANCIAL HELP to our NOBLE DEEDS.*

A great opportunity to the people who can't  spend time for the society.

Running an association for 10 years purely with VOLUNTARY SUPPORT is most amazing thing, not so easy though.

*In this process we realized that any amount we spend to motivate PEOPLE and HAVING their VALUEBLE TIME for helping society, has value of more than 1000 times what we actually spent.*

*So decided to HONOUR every one who PLAYED a KEY ROLE in this noble journey. They are assets to the society. Taking care of & preserving those assets is our prime responsibility.*Amma Social Welfare Association (ASWA)
9948885111