ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, April 25, 2017

***Thank you for Your continues support*** to Food Distribution @ Hyderabad & Ananthapuram.

Dear All,

we felt heartfelt thanks for your continuous and endless support for successful 

completion of 30 food distribution drives at Hyderabad(15) and Ananthapuram(15) in 2016-17 fiscal year.

It's made because of our selfless donors and volunteers contribution only.we expect same support in this is year too from our beloved donors.This year food distribution activity starting from this monday....                                         I am privileged to inform you all that we have another opportunity to feed the needy on this Monday. 

         Under 'Annam Parabrahmam project' on every 3rd   Monday of every month, we used to conduct food distribution. 

For this month we are going to conduct food distribution on this 17th Apil,2017 (Monday).

Let us please join your hands to make the event grand success.

To distribute in female ward we need minimum one female volunteer.


Date🚩 17th-April-2017,(MONDAY)

Venue🏛 : Govt Maternity Hospital,Koti.

Timing🕔 : 5.00 P.M to 6.30P.M🕡

Address : Govt Maternity Hospital, Sulthan Bazar, Opp Koti Women's college, Koti.

Please participate and make the event grand success.

Interested please ring 📲:Sarath Chandra 9700546866 📲Dhanesh 7893451007 Dhana Lakshmi 7842678879 📲ASWA help line9948885111.


You to can sponsor for this program regularly OR occasionally on your special days either  fully /partially  


Thanks in Advance,
Sarath Chandra . V

Co Ordinator,
Annam Parabrahmam Team,
Amma Social Welfare Association