ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, April 01, 2017

Health request from Pusa Manjula from Ramgopla Rao pet, Hyderabad

From: Mohan Vajjha Date: Thu, Mar 2, 2017 at 10:42 AM

Hi all,

We have received a health request from Pusa Manjula from Ram Gopala Rao pet, Hyderabad on   February 2017, as she was suffering with multiple problems Thyroid, Back Pain and low levels in hemoglobin. she requested us for his monthly medicine, which costs approximately Rs.6000/-per month.

Verification details: One of our volunteers Mastan ,Naresh and Mohan Vajjha has visited his house and found genuine as per our (Amma Social Welfare Association) policies.

Her husband died off jaundice and his mother and she both are working as a daily labor, and the earnings was spending on their live hood. Through Internet she reached us.

After the complete verification, ASWA has decided to take her responsibility for 3 months which approximately cost Rs.18000/- (for each month RS.6000/-). She has two children; they are studying in Govt.elementary School.

Thanks & Regards

Mohan Vajjha ,
Health Support Project Coordinator,
Amma Social Welfare Association,
Thanks & Regards
Mohan Vajjha
9391612346