ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, April 25, 2017

Home Visit on 23rd April 2017 in Geethika Foundation New Maruthi Nagar, Dilshuk Nagar

Hi all,
 
With all your support last Sunday we have successfully completed visit in GEETHIKA FOUNDATION  , New Maruthi Nagar, Kothapet Road , Dilshuk Nagar Hyderabad.

Total  16 Volunteers participated...The home has 12 children's  

It was a awesome feeling to spend time with the children...
Sung many songs...played games with ball, paper  cups  , bats,balloons dances by children n volunteers, songs etc...

Given groceries ,Chocolate Packets  , Biscuit Packets  etc.... to the home.. 

Volunteers were appreciated with ASWA certificates ...

Total New Volunteers Participated  - 10 Nos

Thanks & Regards
Hari Krishna. P
9848268646