ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, August 04, 2015

Reg ADOPTION

Hi,


Waiting Period 

PAP's who applied for
Waiting Period
GenderAge Group
FemaleBelow 1 year2 years
Female1-3 years2 years
Female3-5 years8 months to 10 months
Female5 years & above6 months & above
MaleBelow 1 year6-7 years
Male1-3 years6-7 years
Male5 years & above6-7 years
Male5 Years & above6-7 years

​​
​​
Love all - Serve all
Srinivas​ @ 9177999263​
SERVICE     
COW PRODUCTS       
JOB UPDATES    
    INFO STUFF

Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses