ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 24, 2015

"Speech Craft" Communication Sessions for all ASWA Members from 02.08.2015


Date: Sun, Aug 23, 2015 at 11:58 AM
Hi All, 


Please nominate for the roles by filling in the form.


Note: If you are a speaker you can be an evaluator for another speech. You can take another role while you are a speaker.

Let me know if you have any doubts.


Madhuri Pidatala
+91 9676667061
Date: Mon, Aug 10, 2015 at 12:07 PM

Hope you are doing good. 

I know I am late but its better late than never. So here is the procedure of the meeting attached. 

I guess you would understand through this. But it would be more clear if you attend the meeting. 

Hoping you to attend the net meeting. 

The date and time will informed soon. (I Promise with in 2 days, if not you can charge fine) 

Note: This document is prepared in a handy device. Sorry for the mistakes if you find any. 

​Madhuri. P
Program Coordinator​
Amma Social Welfare Association (ASWA)
Love all - Serve allDate: Thu, Jul 30, 2015 at 7:44 PM

Dear All,

Its been more than a month that we have discussed about this "Communication Sessions" for our ASWA Members. So here it comes. It starts on August 2nd Sunday 2015, Time would be from 5PM to 7PM

Rules and regulations for this sessions will be informed on the same day. 

This is the self development program for ASWA members. So kindly avail the chance and lets develop ourselves. 

Venue :  Arogya Dhatri Ayurvedic Hospital, Opp Sri Medha, Image Hospital Lane, Ameerpet, Hyderabad

Timings: 5PM - 7PM
Love all - Serve all

​Madhuri. P
Program Coordinator​