ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 07, 2015

Dedicated to SRI. APJ KALAM & All Freedom Fighters

Hi All,


Sri Kalam ji was a great lover of children. So we are dedicating this great act of DONATING BLOOD AND SAVING LITTLE CHILDREN to him.

We are also nearing to our INDEPENDENCE DAY, which is the results of many sacrifices.

So helping others surely becomes the greatest gift which we can offer to their souls.

I request you to turn up and spend 15 Mins to save little kids by donating blood.Love all-Serve all

AMMA Srinivas
9948885111 / 9177999263