ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 07, 2015

Computer classes in Bala Sadanam,Anantapuramu

Date: Wed, Aug 5, 2015 at 4:18 PM

Dear All,


We are all happy to inform that we started computer classes in Bala sadanam Girls hostel, Anantapuramu.

initially we will conduct this classes monthly twice for two months @ Sunday 4pm-6pm.Later  we will conduct classes weekly once.


In this hostel 54 girls are staying from the age of 6 to 16 years studying upto 10th class.
We teaching computer class from 7th to 10th class students only. Total number of students are attended 23 out of 25 students.

Main intention of starting computer classes now a days for  every work we depending on computer .So,we if we teach basics of computer and  how it will work it may helpful to children's in future.

We concentrating more on practical only. We giving 40 min theoretical and 80 min practical.

​​

​                                                                  ​
       PICS


Special appreciations to our new volunteers Sai sesha giri and Murali krishna for joining with us.

Volunteers Participated:

Murali Krishna 
Sai sesha Giri
Naveen


Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA)
9849685946

WEB SITE             FACE BOOK