ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 07, 2015

Bread packets & Fruits Distribution on 14th July(Tuesday), in Ayurvedic Hospital at Erragadda, Opp ESI, HYD.

Dear All,

As part of our Monthly Food distribution at Govt Ayurvedic Hospital, under Annam Parabrahmam Project, we successfully distributed 55 Bread packets & 110 bananas  to inpatients.

Our volunteers Mahesh Desu, Sreenivas prasad rao and Sathish participated and conducted this event successfully.

Patients felt very happy with the distributed food.  

Activity snaps:
​​
Thanks to all volunteers and donors who are the reason for successfully going of these events. 


Thanks & Regards,
Sarath Chandra . V,
Annam Parabrahmam Team.On Mon, Jul 13, 2015 at 1:37 PM, mohan nagakumar <mohannagakumar@gmail.com> wrote:

Dear All,

On this Tuesday (14th-July) morning at 8.30 A.M to 9.30 A.M, we are going to distribute Bread packets and Fruits to the inpatients of Dr. BRKR Govt Ayurvedic Hospital, Erragadda, opp E.S.I hospital.  
This food distribution will be conducting as part of our regular monthly distribution under "Annam Parabrahmam Project".
In our food distribution programme    every time minimum 50 to 60 inpatients will be benefiting.

Venue: Dr.BRKR Govt Ayurvedic Hospital,
Date : 14th July, 2015
Timing : 8.30 A.M to 9.30 A.M

Interested pls ring @ Sreenivas Prasad : 9948885111 \ Sarath Chandra : 9700546866, Mohan NagaKumar ; 9246191669

You too   can support either regularly or occasionally on your special days.

 Thanks,
TEAM ASWA