ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, May 30, 2015

Healthy Food Distribution at Govt Ayurvedic Hospital on 26th May ,20015@Hyderabad

Hi all,


On 26th May we have successfully completed Bread and fruits distribution at Govt. Ayurvedic Hospital, under Annam Parabrahmam Project


With all your supported we have Supported about 45 inpatients at the hospital.


Volunteers Participated :


1. D. Shanta Ram (New Volunteer)
2. Shankar Rao Sir
3. Vinay
4. Haritha Sreenivas
5.Sreenivas PrasadRao

You can also support them regularly or on your special occasions.

Thanks & Regards
Mohan NagaKumar A
TEAM ASWA

On Mon, May 25, 2015 at 12:27 PM, sarath chandra <sarathmfm@gmail.com> wrote:

Hi Frnds,
                                       On 26th May 2015   morning at 9:00 am, we have our regular Food Distribution at Govt. Ayurvedic Hospital, under Annam Parabrahmam Project.

                                      We will start from S.R Nagar at 8:30A.M to Hospital with Bread packets. Interested volunteers can join from here also, Otherwise you can come directly to Hospital .
                                     
                                          please do participate  to see the need of food and happiness in eyes of beneficiaries.
Time : 8.00 A.M to 9.00 A.M.
 Venue : Govt.Ayurvedic Hospital,
 Place : A.G Colony Road ,Opposite ESI Hospital, Erragadda, Hyderabad
 Date : MAY 26th 2015
 
Interested volunteers \ participants contact
: Mohan Naga Kumar@ 9246191669 \sarath@9704412335 , Shankar Rao Gaaru @9494464510


You too can participate in this program by sponsoring fully/partially either Regularly/occasionally.
Thanks,
Sarath Chandra. V,
ANNAM PARABRHMAM,
www.aswa.co.in