ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, May 16, 2015

FOOD DISTRIBUTION IN KOTI GOVT METERNITY HOSPITAL, ON 20TH APRIL(MONDAY), IN HYD.

Hi friends,

We successfully completed Food Distribution at Koti Maternity Hospital, Hyderabad.

There are a few  inpatients in Hospital. so, we distributed food packets to patient attendees in the hospital. 

This time we distributed 150 Lemon Rice packets to female patient attendees only.

Volunteers participated:
  • Sankar Rao Gaaru,
  • Dhana Lakshmi Gaaru,
  • Mohan Naga kumar,
  • Dhaneesh,
  • Sarath Chandra. V
  • Kishore Kumar Reddy. N
Volunteers Marking with marker .

Volunteer giving food packet to Beneficiary
Volunteers Team.

Thanks to all volunteers and donors who made this event success. 

Thanks,
Sarath Chandra. v
Co-ordinator,
Annam Parabrahmam,


On Thu, Apr 16, 2015 at 10:17 PM, sarath chandra <sarathmfm@gmail.com> wrote:
Hi all,
On Mar 20th (Monday), 2015  evening at 7 pm, we are going to conduct Food Distribution in Koti Govt Meternity  Hospital, under Annam Parabrahmam Project.
We will start from Mytrivanam(Ameerpet) at 6:00 p.m to Hospital with food packets. Interested volunteers can join from here also, Otherwise you can come directly to Hospital .
We are facing problem in distribution because of lack of sufficient volunteers to control Crowd.
                               
Please do participate  to see the need of food and happiness in eyes of beneficiaries.
Time : 7.00 pm to 8.00 pm.
Venue : Govt Meternity Hospital,
Place : Near Koti womens college Bus stop , King koti, Hyderabad
Date : April 20th, 2015
Interested volunteers \ participants contact:  Mohan NagaKumar@ 9246191669 \Dhanesh@7893451007 \sarath@9704412335.
You to can sponsor occasionally or regularly on ur special occasions! !
THANKS,
ASWA TEAM.
WWW.ASWA.CO.IN--
Sarath Chandra.v