ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, May 27, 2015

"Anantapuramu Event:Grocerries Support to BMCS Orphan Home"Upparapalli

​Dear All,


Under Share &care project we supporting groceries to this home for the month of May-2015.

This month we given 50kgs Wheat Powder and 50 KG's Upma Ravva  to them worth of 2000 Rs.

It was contributed by  Chandra  Sekher(Kavitha's Friend).Thanks for his kind donation.​


Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA) 

WEB SITE             FACE BOOK