ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, June 05, 2015

Scholarships forPoor students_ Diploma in Basic Rural Technology

From: siva sankar Kantheti <sivasankarirs@gmail.com
Date: Sun, May 10, 2015 at 4:08 PM


Dear Prasanthi ji,

Hope you are doing good. Please forward this mail to our NGO groups.

RAVERA Trust wants to sponsor Diploma in Basic Rural Technology course  to economically deprived students at Vignan Ashram.


If you know any deserving students please pass the information and ask them to contact Dr. Barathi (040-23756746, 9491075957) for more details.

Thank you.
Regards,
Siva Sankar Kantheti
Resource person, 
Azim Premji Foundation