ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 16, 2014

15th August independence day celebration at GBES,Balkampet SR nagar

Hi all,

August 15th session:


1.Distributed note books, writing pads,sponsored by TCS (purpose for life).

2.Steel drums, stationary related items, carpets, black board color. Sponsored by S&P Capital IQ on CIM project.

3. Shankarrao garu delivered a speech  about independence day and some motivational words for children.

4.We distribute biscuits and chocolates to children
 Volunteers:

  • Prabha
  • Sai kumar
  • Shankar rao garu
  • Mohan


--
Love all - Serve all

V.Haritha
Coordinator, VIKAS (Primary)
Amma Social Welfare Association (AMMA-ASWA) II WEB SITE   II  FACE BOOK