ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, September 13, 2014

Fwd: Food Distribution on Monday{Sept 15th, 2014}, Under Annam Parabrahmam project in Hyderabad.

Hi all,
                                       On Sep  15th, 2014  evening at 8 pm, we have our regular Food Distribution at NELOUFER  Hospital, under Annam Parabrahmam Project.

                                      We will start from Mytrivanam(Ameerpet) at 7p.m to Hospital with food packets. Interested volunteers can join from here also, Otherwise you can come directly to Hospital .

                                       we are facing problem in distribution because of lack of sufficient volunteers to control Crowd.
                                      
                                          please do participate  to see the need of food and happiness in eyes of beneficiaries.

Time : 8.00 pm to 9.00 pm.
 Venue : NELOUFER Hospital,
 Place : Red Hills, Lakdi Ka Pul, Hyderabad.
 Date : September 15th, 2014


Interested volunteers \ participants contact
: Mohan Naga Kumar@ 9246191669 \Dhanesh@ 7893451007 \sarath@9704412335.


You too can participate in this program by sponsoring fully/partially either Regularly/occasionally.

Thanks,
Sarath Chandra.v