ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 16, 2014

Monthly Home Visti under Share & Care - Mahima Ministries on Sunday 10th August 2014

From: Kishore Kumar Reddy <kishore12.nalabolu@gmail.comThu, Aug 14, 2014 at 10:36 PM 


Dear All

We are happy to inform that we visited Mahima Ministries on Sunday 10th August 2014 under Share & Care Project.

This home is located at Ameenpur village near Lingampally which has around 90 inmates who are orphans and semi-orphans.
                                                                                                                                                                                          
We reached there by 10.10 am and children were so innocent. Nearly 60 Pupil are below 5th standard.

Many of them were around 5 years so they were sleeping and making noises but due to our Volunteers interaction with teachings of moral stories and good habits they became silent and curious.

We conducted games and could spend little time with children due to their prayer time
100 Biscuit packets, 20 inspiring books and old clothes were distributed 
           

Participated Volunteers:
Revathi
Aishwarya
Padmini
Sunitha
Lakshmi
Prasanna
Balu
Vinay
Shankar Rao
Naresh
Naga babu
Rammohan Rao
Kishore

Thank You
ASWA TEAM
On Wed, Aug 6, 2014 at 12:54 AM, Kishore Kumar Reddy <kishore12.nalabolu@gmail.com> wrote:
Dear All

On Sunday 10th August 2014 as part of our monthly visit under Share &Care project, we (ASWA) are going to conduct Home
Visit of Mahima Ministries (near Lingampally). This home consists of nearly 90 inmates who are below 16 years

Date: 10th August 2014 (Sunday 10.00 am to 12.30 pm)

Venue: Mahima Ministries (near Ameenpur Village, Lingampally)

Please join us for this visit

Interested Please call @ Kishore : 9951421424 : Srinivas Prasad : 9177999263

Thanks & Regards

ASWA TEAM