ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 11, 2014

Sunday 15th June, 2014 @ 9:30 AM - 14th Blood Donation camp @ Thalassemia&Sickle cell Society

Dear Blood donors and ASWA Volunteers,

  
In a healthy individual Red blood cells live in for about 120 days and then they will die. Can’t we donate rather simply wasting?


Mr. Avinash turned to our 6th Anniversary celebrations. He showed interest to conduct the blood donation camp to support Thalassemia children with his friends. So we are organizing 14th blood donation camp on 15-06-2014 @ 9:30 AM to 12:30 PM at Thalassemia Sickle Cell Society, Afzalgunj, Hyderabad.

We really felt happy for the initiation of Mr. Avinash & his friends in order to save little Thalassemia children. I request all the interested donors to donate blood. You can also see the little Thalassemia kids directly along with other services provided by Thalassemia society.
                     

VENUE
Thalassemia & Sickle Cell Society, Door No. 22-8-496 to 501; 1st and 2nd floor,                    
Chatta Bazar 'X' Road, Opp: City Civil Courts, Purani Haveli, Hyderabad - 500002


Who are coming from kukatpally region please reach @ S.R.Nagar Bus stop @ 9 AM and Contact Anil (SAVE LIFE PROJECT TEAM)@9666526698 or Nagababu @9032840686 or Srinivasa Prasad Rao@9177999263BUS Route Map: Afzal gunj – Puranapool (towards Charminar) - You need to walk 3 minutes from the station

MMTS Route Map: Dabirpura (Towards Falknuma) – You need to walk 10 minutes from the station

           

2000+ children need 4000 units of blood every month. Please Donate Blood – Save Life

Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA) 

WEB SITE              FACE BOOK