ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, June 05, 2014

Plans for 2014-15

 • Extending Educational support to many Poor students
 • Providing Livelihood to poor & needy
 • Conducting regular Sessions in Orphan Homes
 • Planning for Eye & Organ Donation Awareness
 • Extend Medical Support to more poor Patients
 • Creating more awareness on RTI through sessions
 • Increasing our Volunteers & other Resources
 • To Start Development Activities in many villages
 • To Conduct Personality Development Sessions in more schools
 • Strengthening Volunteers, Resources and activities in other Branches
 • Working collectively with Other Associations for noble causes Blood Camps, RTI etc
 • Initiating regular activities in Vijayawada, Nellore, Kadapa & Rajahmundry
 • Extending our Moral & Financial Support to orphan homes which are in need
 • To Conduct “Goal Setting & Career Guidance Sessions” in more than 100 Schools
 • Rainwater Harvesting Pits construction, Plantation, Reducing Plastic, Water, Power Usage