ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, June 05, 2014

Achievements in 2013-14

 • Distributed 1600 Food Packets 
 • Development activities in 2 villages
 • Sponsored for Education of 14 Students 
 • Helped 6 Patients for their Operations/Treatment 
 • Distribution of Rice to 90 flood affected families, 10Kgs each 
 • Usage of RTI by our members & created awareness about it 
 • Visited 10 New Orphanages, Old age and other differently-abled Homes 
 • Activities initiated in Mahaboob Nagar, Prakasham and Kadapa Districts 
 • Donated 600+ Units of Blood to Thalassemia Children and also Patients in Hospitals 
 • Conducted Weekly/Fortnight Classes in Aalana Orphan Home, Uppal, Hyderabad
 • Creating awareness about Swadeshi Products to improve good health & India’s wealth 
 • Volunteers Initiated Awareness & Development Activities in their own Villages 
 • 1000+ Students benefited from newly designed “Personality Development Program (PDP)” Sessions introduced in 5 Schools of Hyderabad & Medak Dt.
 • 100+ Students covered under our Weekly “Basics & General Awareness Sessions” in Govt. Boys Primary School, Bulkumpet, SR Nagar, Hyderabad 
 • Designed & Released “Career Guidance Chart (14 Page Book Let)” to help 10th Class Students in their Goal Setting & Career Development 
 • 3000 Students from 30 Schools benefited from our “Personality, Goal Setting & Career Guidance Sessions” covering Hyderabad, Ranga Reddy, Medak, Mahaboob Nagar, Nellore, Prakasham, Kadapa, Godavari & Ananthapur Districts