ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, August 10, 2013

VISIT TO ASRAYA HOME ON 28-07-13 IN ANANTAPURAM

Dear all,

This home was runed by Krishna reddy garu for uncared old destitutes in katne kaluva,Anantapur.Basically he was a former we really appriciate by his activites in anantapur dist.He was disabled person(from polio)and his two sons are mentally disabled .So he knows pain  that.

So he think that we need to help others in this way his doing  activites since last 9 years to destitutes .In the last year only they started providing accomidation  destitutes in asraya home  who don't have voter card/ration card.

Currently In this home 12 old destitutes and 4 childrens are staying.they providing good facilities to them still they require some  funds to construct the home in proper  way.

In this home one grandfather tell the poems from ramayanam with explaination .We introudced about our selfs and about amma .

Surendra reddy Garu (Naveen babai ) really inspired by our activites and donated 25 kg rice to us .  so we given this rice in this home. They felt very happy and told to me he is ready to donate at anytime.

Bashagaru,Amar,Pandurangasetty ,srinivas sponsered cakes,mixture and bananas to them. I felt very happy that tejo latha came from hyderabad and particpated in anantapur  activites and she given sapota to them .I need same support from her to do activites in anantapur.From amma we given biscuits to all in this home.

Volunteers participated:
Tejo latha
Kavitha
G.Eswaramma
G.sandeep
Dasaratha
Srinivas & Renuka
V.Amarnath
Panduranga setty
G.Sreenivasa murthy(Hindi Pandit)
S.H.Basha
Naveen   
Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA) 
WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157 Ananthapuram: +91-9849685946