ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, August 03, 2013

Essay Writing Competition on 27th July, 2013 @ Govt Round Table High School, Sanath Nagar


Hi All,

We have conducted 1st competition - Essay Writing (Subject : "Viharayatralu, vaati avasyakatha") under "Personality Development Program " on 27th July in this School. Around 250 students participated.

We have collected project work for same topic and announced next session competition (Elocution) topic - "Plastic-Meaning, Uses, Drawbacks & its Preventing Steps".


Because of huge amount of students, we discussed with teachers to separate them as 2 teams i.e., 6th, 7th is one team and 8th – 10th is another team. We will take 2 sessions. We need more volunteers.

 

Participated Volunteers : Mohan,Naga Raju,Srinivas Prasad,Naga Babu


On Thu, Jul 25, 2013 at 7:36 PM, nag babu <saladi.nagababu@gmail.com> wrote:

Hi All,

As we discussed, we have a 1st competition (Essay Writing) on 27th July-2013 in Govt. RT School, Sanath Nagar, Hyderabad.

Note : Need regular Volunteers (For this School and we are conducting competitions sessions two more schools as you know)

Interested ones can join me @9032840686/9494567367 or Srinivas @ 9177999263


Love All - Serve All
Naga Babu 
Ph : +91-9032840686/949456367
Vikas Coordinator
Amma Social Welfare Association