ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 15, 2013

Invitation: 2 day Jeevan Vidya Telugu Shivir from 5 to 6 September, at IIIT Hyderabad

Hi

I request every one to participate in this session without fail. I know its a working day for all of us, but still its worth attending  by going for a leave in the office/college, if possible. Its really very useful session. Every Human needs to attend this session.  Seats are limited please send your interested to99480 10253/humanvalues@iiit.ac.in. I attended more than couple of times and found very useful. Few of volunteers attended and experienced as very good session. 


"The workshop is a platform for discussing a wide range of issues like education, happiness, success, aspirations and gaining an understanding on our nature, relationships, environment, social Issues, and self-confidence."

Date: 5-6 September, 2013
Time: 9:00 am - 5:30 pm
Venue: IIIT Hyderabad Guest House
Prabhodhak: Prof. R. Pradeep Kumar, IIIT Hyderabad.
Help : Surya Bhagavab@ 99480 10253/ Office: 040-6653 1309
Love all-Serve all
AMMA Srinivas

---------- Forwarded message ----------
From: <humanvalues@iiit.ac.inDate: Wed, Aug 7, 2013 at 12:59 PM

Dear Sir/Madam,

We cordially invite you to the 2 Day Jeevan Vidya Soochana Shivir in Telugu to be held from 5th to 6th September 2013 at IIIT Hyderabad.

The workshop is a platform for discussing a wide range of issues like education, happiness, success, aspirations and gaining an understanding on our nature, relationships, environment, social Issues, and self-confidence.

Date: 5-6 September, 2013
Time: 9:00 am - 5:30 pm
Venue: IIIT Hyderabad Guest House
Prabhodhak: Prof. R. Pradeep Kumar, IIIT Hyderabad.

with regards,

Surya Bhagavan
Human Values Cell
IIIT Hyderabad
Mobile: 99480 10253
Office: 040-6653 1309
========================