ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 19, 2013

Food distribution in Ananthapur under Annam parabrahmam project on 11th-Aug-2013.

From: naveen <pagadala.naveenkumar@gmail.com> Date: Sat, Aug 17, 2013 at 7:48 PM

Dear all,

This time we planned to distribute food packets in Govt Hospital,Anantapuram.

We distributed 35 puliyogare packets and bananas to destitutes in and around Anantapuram.

we covered many areas  Old town ,Srikantam circle,Raju road,Sapthagiri circle and Govt Hospital.

Basha Bhai motivating so many of the new volunteers by our activities.

I heartfully appreciate to basha garu,Amar,Fakrudin sir,Basha garu,Chandra sekher for  doing activities in Anantapuram.

Volunteers Participated:
Amar
Basha Garu
Chandrasekhar
Fakruddin sir
Basha Bhai

Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA)