ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 25, 2012

6th Session of Basics & General Awareness Sessions at GBE Primary School on 25th Sep, 12

Hi all,

Today on 24th September, 12 we conducted our regular Basics & General Awareness class at GBES School at Balkampet.

Class Consists of
·         Tongue Twisters
·         We told them about what is address & its importance
·         Test on Achulu, Hallulu and Sarala Padalu
·         Story telling

Children participated very actively and Volunteers cooperation and co-ordination is good.

  
  

Volunteers list:-
Kanakadurga
Prabha .D
Sarath Chandra.V
Sai
Srikanth.M.N.R.R.V   
Srinivasa Prasad
Haritha.V

Thanks to every Volunteer for their valuable time & patiency in dealing with these children.


Love all-Serve all
Haritha. V
www.aswa.co.in