ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, September 13, 2012

Green (Outing) Visit to Army Camp-1EME Center <2nd September, 2012 -Sunday @ 9AM>

Hi all,

As mentioned earlier it's a very Great experience to visit Army Camp,1EME Center, Near Rastrapathi Nilayam, Lothukunta (Near Alwal).


Its a worth seeing place. Mr. M. Venu Gopala Krishna Reddy garu explained the Importance of Water Harvesting and Plantation very well. He has done a great job in preserving our environment. Everyone has to visit this place not only for Social Awareness but also for Peace, Happiness & joy.

One Pit is Sponsored by the Sahashra (above pic) Team and they are in need of Donors for another PIT (which you can see in the below pics). We are ready to spend some money on this, if he is ready with quotation etc., We intimated the same to him.
 

We covered the following:
1.    Waste Management.
2.    Rain water Harvesting & Pits.
3.    Check Dams.
4.    Nursery & Plantation.  
5.    Sun Dial.
6.    Indoor Stadium.
7.    Statue for Veer Javans.
8.    Artificial waterfall.

Volunteers Attended: Mrityunjay Reddy Garu, Naresh, Srinivasa Prasad Singh, Narasimha, Sai, Surendra, Srinivasa Prasad Rao, Adilakshmi, Prabha, Suma & Haritha.

Volunteers enjoyed alot and they loved to visit this place again. They purchased few plants and my mother felt very happy with this visit.
Please train to visit and learn few things to SAVE our Nature, which is our FUTURELove all-Serve all
AMMA Srinivas