ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

5th Session of Basics & General Awareness Sessions at GBE Primary School on 27th Aug, 12

Hi All,

       We have conducted our regular Basic & General Awareness Classes at GBES primary school at Balakampet on 10th Sep Monday . We revised overall previous classes & corrected their home work, children were very co operative to listen our classes. we test the children learning capacity and asked them about Achulu and Hallulu, they all wrote in the black board. They are learning good, we need to concentrate more in this Telugu classes. Finally we delivered a story about Abdual Kalam garu, children are listened very interestingly.

 

For Complete details pl click on

Volunteers participated:-
  1. Sai
  2. Srinivasa Prasad.S
  3. Haritha.VLove all-Serve all
Haritha.V

0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting