ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, December 31, 2010

A Small Greeting Card as

Hi Friends…


Just try to have an eye on the things presented on greeting card….

New Year – new resolutions – new real joy


For Elders
Front & Back


For Children's


***************AMMA TEAM*****************