ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, December 04, 2010

Re: Share and Care Project - Sivananda Rehabilitation Center

 - Hi Friends,

As per the Schedule we have visited Sivananda Rehabiliation Center on Saturday Evening (5-7.30PM). Generally we always get fun and joy with Children Unit. But this time it is from other corner i.e.Old age Home.

All the children were eagerly watching movie in DD Channel at the time of our arrival. They will only get this chance on Saturday and Sunday so we didn't intended to disturb them. But we have few minutes there. Children showed their drawings very enthusiastically. They are fully talented in Drawing. We wondered after watching their pictures. Then we moved to Old age home unit.

Here we have lots of chats with all over the home after distribution of Fruits and Biscuit packets. Every Participant of AMMA has sung song to entertain them, which was the inspiring factor. From many of us reduced their fear up to some extent by open up their self.

Then we moved to children ward again, but unfortunately they were on eating mood…..We distributed Biscuit Packets and bananas and retuned.

After one year gap our old active member Ch.Sireesha attended along with her husband.

Participants

  1. S.V.Adi Lakshmi
  2. V.Haritha
  3. D.Prabha
  4. Suneetha (Prabha Friend)
  5. Swami (Prabha Friend-Forgot his name)
  6. Ch.Sireesha
  7. Sireesha Husband
  8. V.Sarath Chandra
  9. R.Vijaya Rami Reddy
  10. S.Sreenivasa Prasad Rao

Thanks for one and all for their valuable time. We really enjoyed a lot.

Love all-Serve all
AMMA Srinivas


2010/11/19 Sreenivasa Prasad Rao (AMMA) Sarvaraju <prasadrao.sreenivas@gmail.com>
Hi Friends,

This Saturday (20.11.10), after a very long time, we are going to visit Sivananda Rehabilitation Center at 4.30 PM. This is the place where we started our AMMA journey. It is always a very special to visit this place and many of us are very eagerly waiting for this. Hope every one of you will enjoy much with these children.

Love all-Serve all
AMMA Srinivas
http://aswa.tk/
http://ammasrinivas4u.blogspot.com/

ప్రతి మనిషి ఒక అబ్దుల్ కలాం, ఒక రెహ్మాన్, ఒక సచిన్ కాలేకపొవచ్చు.... కాని ప్రయత్నిస్తే ఒక మదర్ తెరిస్సా కాగలరు . ఇందుకు మేధస్సు,ప్రతిభ ,కృషి అవసరం లేదు, ఎదుటి మనిషి కష్టం పట్ల స్పందించే హృదయం ఉన్నా, అవసరం లో ఆదుకునే మనసున్నా చాలు.