ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, February 17, 2010

Pratibimb

---------- Forwarded message ----------
From: shivaji pawar pawar.shivaji@yahoo.co.in


Hi Friends,

We Are Group Of Socially Active People Believing In Humanity.
We Feel Dowry, Horoscope and Caste System Needs To Be Demolished.
Traditional In-Caste Marriages Helps To Continue and strengthen it.
We Feel it have roots in Marriage institution.

So We Have Started Platform “Pratibimb”.
Please Join And Encourage Others To Join. It’s Free.

Visit us at         www.pratibimb.info
                         “Pratibimb Mishra Vivah” on Orkut

            pawar.shivaji@yahoo.co.in
            ubagwe@gmail.com

Pl Forward This Mail To All Your Friends. This Is The Only Way We Can Advertise. Spread Our Message And Contribute In Our Mission.
Give your feedback about website. It will help us to improve.

Thanks.
---Pratibimb Team
(We apologies if you feel this scrap is encroachment on your privacy.)

No dowry, No horoscope, Simple marriage, Religion/ Caste not a primary criteria
Totally free. Visit us at www.pratibimb.info