ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, February 24, 2010

NGO for Physically challenged---------- Forwarded message ----------
From: ManiKanth - ARROW team <manikanth@arrowindia.org>
Date: Tue, Feb 23, 2010 at 7:56 PM
Subject: Re: Migrant kids not going to school.
To: birdsofsamefeathers <birdsofsamefeathers@googlegroups.com>
Hello Friends,


In case of the "Physically challenged" boy (son of Hashami, water melon seller), I have an idea about a provider. You might have listened the name of "Sweekar-Upkaar". SWEEKAAR is a non-profit , non-commercial voluntary organization rendering services to Mentally Challenged, Mentally ill, Physically, Visually, Hearing Handicapped, Aged, Drug Addicts, Widows and Destitute for the past 32 years. They also provide Artificial limbs to Handicaps.


The main branch in Hyderabad is located near "Jubilee Bus Station" (JBS, Sec'bad) Picket, Sec'bad. If the candidate is taken there, they will check the condition and prescribe the kind of treatment to be given. Candidate needs to take that Prescription and go to their branch where they keep the artificial limbs. I know one of them which is located at "Bansilal pet" near Bible House. They would fix the artificial limb at very nominal cost in general and FREE OF COST for White ration card holders, after submitting the xerox copies
of the same plus few other formalities. They can provide light weight synthetic artificial limbs. but we need to specify or insist, else wooden or metal one is heavy and cause inconvenience to the candidates.


You may suggest the candidate to first visit the SWEEKAR UPKAAR main center and consult the doctors. They would suggest the remaining procedure. I think it would be good if the candidate is either taken or recommended by some organisation. It would add some weight age and get the work done promptly. I was personally involved in providing an artificial leg to a candidate before 3 years through the same procedure mentioned above. Hope it is same and works fine till now.


Good luck.


Location of Sweekar Upkaar, Sec'bad : http://www.sweekaar.org/images/upkar.jpg
also visit for more details : http://www.sweekaar.org


With Regards,
Manikanth.P.


A.R.R.O.W. team (Reg no 14/ 2007)
Association for Reformation Renovation and Other Welfare activities
Website : www.arrowindia.org
Orkut community : http://www.orkut.co.in/Main#Community?cmm=32093339