ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, February 17, 2010

Fwd: NGO helping Kidney problems

---------- Forwarded message ----------
From: Sujitha <sujitha.raavi@gmail.com>
Date: Tue, Feb 16, 2010 at 1:53 PM
Subject: Re: NGO helping Kidney problems
To: birdsofsamefeathers@googlegroups.com


In Tanker, they only do dialysis at free of cost, when the injections are provided by the patient. They will neither do any transplantation nor treat any other uro diseases.

On Tue, Feb 16, 2010 at 12:49 PM, Santosh S Kumar <santosh.surabi@gmail.com> wrote:
Hi All,

A friend forwarded me the following information... I did not do any background check of this organization, just assuming the information is authentic as my friend goes on to mention that this information is validated..


I've heard many cases where people cant afford the ongoing Dialysis cost.While the whole ordeal of treating Kidney problems can be draining on the patient and their family..this is very heartening and good to know that there is an NGO helping needy patients.
Useful information , all validated , refer to contact info below...pass it on...
 Subject: Fw: Tamilnadu Kidney Research Foundation,

 There  is a foundation called TANKER (Tamilnadu kidney Research Foundation).
where they  treat all kidney related problems free of cost. They even do Dialysis free of  cost.

Please forward this message and let people utilize this opportunity.
It  can help people who are in need. Don't neglect.. Please forward the message.
Forward to all people you know........ ....May be it would be of help to at least one :)


For  further Details contact:    +91-44- 28273407 & 28241635. Website : http://tankerfoundation.org/index.htm
Regards,
--
S Santosh Kumar
BlueCornea Network,
http://surabisantosh.blogspot.com
http://www.bluecornea.com/
PhoneNo. 91 0 9886243523
----------------------------------------
Twitter: follow me @webanalyst