ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 01, 2010

26.01.10 Republic day Celebrations
Hi Team,


On this day we have participated in Republic Day celebrations of Govt.High School Jawahar Nagar, Yousufguda.


We have distributed Prizes to winners and participants of the Essay Writing and Elocution Competitions conducted by us on 29.12.09 last month. We have distributed Sankar Narayanan Dictionaries to winners and Runners and certificates to all the participants.


We have also distributed “CAREER PATH FINDER” ENLARGED COPY TO THE SCHOOL, which is very useful to high school students to the different courses available after their 10th class and also to choose different interested fields.


As Republic day celebrations are going on we have only 45 min time. So we hardly found time to address the children..


My Special thanks to Mr.K.Veera Bhadran, T.Uma Shankar, M.N.R.R.V.Srikanth, R.Srivalli, D.Prabha, Mr.Suresh, who made this event a grand success.

http://picasaweb.google.co.in/Ammasocialwelfareassociation/260110PrizeDistributionsAtJawaharNagarSchoolRepublicDay?authkey=Gv1sRgCMWT5efMu7TcyAE&feat=directlink
http://picasaweb.google.co.in/Ammasocialwelfareassociation/291209EssayWrtitingAndElocutionCompetitionAtJawaharNagarSchoolYousufguda?feat=directlink


Love all-Serve all
AMMA Team
http://groups.google.co.in/group/amma-social-welfare-association