ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, September 09, 2009

VISION & MISSION


VISION Statement of ASWA

“To see society as a happy and healthy place to live where 

every individual involving in creating sustainable social 

environment”


MISSION statement of ASWA

“Taking up activities to imbibe ‘Giving back to society” is 

everyone’s responsibility, Promoting ‘Love All- Serve All” 

through activities which helps people who are uncared, 

need of economical and  emotional support, Organizing 

activities to counter illiteracy among people all stages, 

involving society in making green environment, making 

determined citizens by applying 360o dream plan of ASWA
PLANS
We are doing several activities to adopt and habituate Serving nature in ourselves and also to help the beneficiaries. Regularly we are reviewing and doing value addition to our activities, thus can provide Permanent benefits.